Vedtekter Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre

§ 1 Navn
Foreningens navn er: Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre, forkortet: Funkis-foreldre.
Engelsk navn: Assosiation for Parents with Disabilities – Norway.
§ 2 Formål
Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle
foreldre som har en funksjonsnedsettelse og deres familier.
Foreningens formål er å:
• arbeide for likestilling og deltakelse for foreldre med funksjonsnedsettelser
• bidra til å gjøre informasjon om rettigheter og hjelpemidler mer tilgjengelig
• fremme interessepolitisk arbeid
• spre kunnskap og endre holdninger
• styrke vår identitet
• fremme interessen for forskning
• fremme samarbeide med tilsvarende foreninger nasjonalt og internasjonalt
§ 3 Organisasjon
Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre er selveiende. Ingen, verken medlemmer eller andre, har
krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.
§ 4 Medlemskap
Alle som har en funksjonsnedsettelse og som er, eller planlegger å bli foreldre, kan tegne
hovedmedlemskap. Pårørende og andre med tilknytning til hovedmedlemmer kan tegne
støttemedlemskap.
§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskap
Alle betalende medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i
Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år,
har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.
Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.
§ 6 Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av juni, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er
vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én
stemme. Møteleder velges av årsmøtet.
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av
de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved leders dobbeltstemme.
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved
elektronisk kunngjøring. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to
Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre – vedtekter
uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før
årsmøtet.
Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de
stemmeberettigede krever det.
§ 7 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal
• behandle årsmelding, behandle revidert regnskap, behandle innkomne forslag, fastsette
kontingent, vedta budsjett og velge: leder og nestleder – styremedlemmer – varamedlemmer –
revisor.
§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 1 måneds varsel etter vedtak i Foreningen for
Funksjonshemmede Foreldres styre. Ved ekstra ordinært årsmøte behandles kun de saker som er
uttrykkelig nevnt i innkallingen.
§ 9 Styre
Foreningen har et styre på 2 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal
holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret skal
• iverksette årsmøtebestemmelser
• oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og
utarbeide instruks for disse
• administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende
instrukser og bestemmelser
• representere foreningen utad
Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de
avgitte stemmene.
§ 10 Mandat til å representere Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre
Styrets leder, nestleder eller den styret bemyndiger, er Foreningen for Funksjonshemmede Foreldres
talsperson i offentligheten.
§ 11 Signaturrett
Foreningen for Funksjonshemmede Foreldres styreleder og nestleder signerer hver for seg på vegne
av Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre.
§ 12 Vedtektsendringer
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha
vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§ 13 Oppløsning
Oppløsning av Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre kan bare behandles på årsmøte, og
krever 2/3 flertall. Foreningen for Funksjonshemmede Foreldres formue skal etter oppløsning og
gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en
ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller
andel av disse.
Vedtatt på stiftelsesmøte – Oslo, 01. mars 2019

Vedtekter som PDF

Her kan du laste ned vedtektene våre som PDF-dokument